افتخارات فرهنگی هنری محمد کرام‌الدینی

1. دارنده‌ی مقام نخست كاریكاتورسازی آماتوری كشور (۱۳۵۴)
2. معلم نمونه‌ی كشور (۱۳۷۰)
3. کارشناس نمونه‌ی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف كتب درسی(۱۳۸۰)
4. كارشناس نمونه‌ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی(۱۳۸۱)
5. مؤلف كتاب برگزیده‌ی جشنواره‌ی كتاب‌های آموزشی رشد( ۱۳۸۱)
6. مترجم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران (افتخار مشترك)(۱۳۸۵)
7. مترجم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (افتخار مشترک)(۱۳۸۸)
8. سردبیر تقدیرشده‌ی مجلات آموزشی رشد (۱۳۸۹)
9. مؤلف پیش‌کسوت برگزیده‌ی کتاب‌های درسی (۱۳۸۹)
10. کارشناس شایسته‌ی بنیاد ملی نخبگان (۱۳۹۰)
11. مترجم بهترین کتاب آموزشی زیست‌شناسی ۱۳۹۰(افتخار مشترک)
12. مترجم تقدیر شدهٔ بهترین کتاب دانشگاهی ۱۳۹۱ (افتخار مشترک)
13. مترجم کتاب برگزیدهٔ هفتمین جشنوارهٔ کتاب‌های برتر کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲ (افتخار مشترک)
14. مترجم کتاب تقدیرشده از سوی دهمین جشنوارهٔ کتاب‌های آموزشی رشد ۱۳۹۲ (افتخار مشترک)
15. مؤلف تقدیرشدهٔ کتاب درسی زیست‌شناسی پایهٔ دهم (مهرماه ۱۳۹۵)