مسئولیت‌های علمی-فرهنگی محمد کرام‌الدینی

• معلم زیست‌شناسی (۱۳۸۵-۱۳۵۴)
• كارشناس گروه زیست شناسی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف كتب درسی (۹-۱۳۷۳)
• كارشناس مسؤول گروه زیست‌شناسی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف كتب درسی (۸۵-۱۳۷۶)
• سردبیر فصلنامهٔ رشد آموزش زیست شناسی (۱۳۸۳ تا کنون)
• سردبیر(سابق)مجلهٔ علمی آموزشی رهاورد چاپ دمشق (۳-۱۳۷۱)
• رییس كمیتهٔ علمی المپیاد زیست‌شناسی كشور (۸۵-۱۳۷۶ و نیز از ۱۳۹۴ تا کنون)
• عضو کمیتهٔ علمی المپیاد زیست‌شناسی کشور (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴)
• عضو(سابق) آكادمی بین‌المللی علوم، سان مارینو
• عضو (سابق) انجمن آموزش علوم انگلستان
• مشاور دورهٔ آموزشی كتاب‌نویسی كارشناسان و مؤلفان كتب درسی وزارت معارف افغانستان- ۱۳۸۷